Brageeframsida

Välkommen till vårt rehabprogram!

När olika vårdyrkesgrupper arbetar ihop med patienten i centrum, kallas det för multimodal rehabilitering. Landstinget i Stockholms län har avtal med en handfull enheter, med olika profil, som kan bedriva sådan verksamhet. Inom rehabprogrammet tas patienter emot som har haft smärta sedan mer än tre månader, och är i behov av specialistrehabilitering. Vårdgarantin gäller, d.v.s.

ME/CFS Center - en ny klinik för utredning och behandling

Den 1:a februari 2017 mötte vi vår första patient i våra nybyggda kliniklokaler på Karlavägen 100.

Dr Mikael Jansson, specialist i anestesi, intensivvård och smärtlindring gick igenom den omfattande symtomlistan "Kanadakriterierna" med patienten, undersökte och sammanfattade att diagnosen var trolig, men att vi alltid gör en fortsatt utredning. I denna ingår tilt-test, upprepade PEM-test, laboratorie prover, funktionsundersökning av autonoma nervsystemet och andra undersökningar. Patienten fick vårt omfattande enkätpaket och nya tider och en stor bukett tulpaner.  Vi var igång med ME/CFS center!

 

Vi vet ju att det troligen är 10.000 drabbade bara i Stockholm, och har genom åren mött många patienter med ME som vi kanske kunnat hjälpa en del med smärtlindring och kunskap. Nu får vi tack vara ett framsynt vårdval chansen att bygga upp en kompetent specialenhet, som har siktet att nå landstingets uttalade mål att ME vården i Stockholm skall bli nationellt ledande, präglat av samverkan och med aktiv forskningsprofil. 

 

Vi har den kompetensen, och besätter kliniken med 4-5 specialistläkare med intresse varav flera med god forskningserfarenhet. Vår klinik har de senaste åren varit en av de största prövningsenheterna för nya läkemedel i Sverige, och vi samarbetar med vår mycket stora rehabklinik i andra lokaler i samma  hus. Där finns ett 40 tal andra vårdproffs som fysioterapeuter, arbetsterapeuter, socionomer, psykologer, psykiater och andra som kan vara resurser när ME patienten så önskar. Men vårt ME-Center står på egna ben med egen personal, sjuksköterska, sekreterare och egna lokaler. Det behöver en specialiserad vård av en sjukdom som har mycket särskilda behov.

ME? CFS? Behövs det sådana kliniker? Och är det lika vanligt som andra neurologiska vanliga sjukdomar som MS eller epilepsi?

Jodå ungefär var 200e person i Sverige drabbas, ofta efter en inledande infektion. Det är mycket att säga redan om beteckningen på denna sjukdom. ME/CFS står för Myalgisk Encephalomyelit/Chronic Fatigue syndrom, d.v.s. Hjärninflammation med muskelvärk/Kroniskt Trötthetssyndrom. Det senare är alltför banalt för att beteckna de symtom som patienterna har, trötthet räcker inte som beskrivning, och kan lätt leda till misstrogen tolkning.

Namnet ME ger ändå vid handen att en trolig bakgrumd till symtomen är inflammation i centrala nervsystemet. Syndromet är också klassat som en neurologisk sjukdom, detta komplexa tillstånd, med koden  93.3  Vi kommer därför oftare använda beteckningen ME i fortsättningen, men rent vetenskapligt är ME/CFS mer välkänt.

Och mycken vetenskap finns det, även om orsaken än så länge inte är helt klarlagd. Det är ett deckarjobb som vi vill delta i, men vi vill också i god vetenskaplig ordning handlägga utredning och behandlingar som redan är godkända och beprövade, men också ligga i framkant i forskningen kring tänkbara behandlingar utifrån välgrundade teorier och erfarenheter.

Vi kommer nu börja med att bygga upp verksamheten, hemsidan och annan kommunikation, men framför allt göra allt för att motsvara förväntningar och hjälpa dem som önskar söka sig till oss. Vi välkomner läkareremisser som är väl utformade, och man är också välkommen från alla delar av landet, dock anser vi att bästa vård alltid sker nära hemmet,  resor och läkarbesök tär hårt vid en sjukdom vars huvudsymtom är PEM, Post Exertional Malaise, det vill säga ansträngningsutlöst försämring.

Vi har utarbetat ett vårdprogram som beskriver vår syn och utredningsbehov. Vi samverkar nu intensivt med patientföreträdare och landstinget för att få möjigheter att genomföra detta och finna de mest lovande behandlingarna att erbjuda våra patienter.

 

Jag själv ser med stort hopp fram mot att utveckla denna klinik, vi är vana att ta vara på den kraft och initiativförmåga som kvarstår hos de med långvariga sjukdomar och smärta.  Jag har ingen som helst tvekan om att detta är en sjukdom vars mekanismer och orsaker kommer att förstås de närmaste åren, och vi vill vara med i spetsen av utveckling också av behandlingar och undervisning. I vår rehabilitering av smärta och utmattning har vi fyra grundstenar, och jag tror de kommer visa sig solida också i denna mottagning då de är universella för varje tillstånd som drabbar nervsystemet. För det första att ha en kroppslig, somatisk  utredning och profil med beaktande av också fysiologiska rubbningar som funktionsstörning i autonoma nervsystemet och i centrala nervsystemet, något vi benämnt neurosomatik. För det andra kunskapsförmedling för trygghet och minskad oro och ökad egenkontroll. För det tredje integrativ profil, d.v.s egna tekniker för att bevara förbättringar, exempelvis pacing eller andningstekniker. För det fjärde aktivitet inte för ökad styrka och kondition, utan i första hand för bevarande av sunda förhållanden för hjärnan, där aktivitetsbalans är nyckelordet, något som är en särskild utmaning vid ME, och inte skall förväxlas med träningsuppmaningar. För ME tillkommer så en nyckelsten  i form av aktivt tillvaratagandet av aktuell forskning och nya behandlingsmetoder.

 

En nyckelsten är den som är högst i valvet och håller allt ihop, gör att bron eller porten tål höga tryck och belastning utan att rasa ihop. I själva verket blir bro-valvet starkare av belastning. En clef de voute - som för tankarna till många patienter med ME jag mött, hur klarar de situationen, hur behåller de hoppet, hur kan de le och sprida en slags mild energi trots sin situation? Det är som de på något sätt blivit psykiskt starka av belastningen. Det är en grupp som är värda respekt och värdighet, inte ifrågasättande. Vi vården har ett ansvar att ta dessa patienter på största allvar, oavsett sjukdomens ursprung och utan förutfattade åsikter.

 

Björn Bragée

smärtläkare 

 

Medveten närvaro - öppen övning

Här finner du övningar som du kan använda mellan passen och efter avslutad rehab.
Nedan finns övningen "Paus med självmedkänsla". Klicka på ljudfilen.

 

Här är länkar till alla filer som våra rehabdeltagare kan komma åt.
1. Paus med självmedkänsla (denna sida)
2. Sittande meditation med fokus på tankar
3, Sittande meditation med uppmärksamhet på andning
4. Sittande mindfulness
5. Sittande mindfulnessövning med fokus på ljud.
6. Kroppscanning

Stresskänslig? Lär dig lyssna på kroppen.

Forskarna upptäckte snart ett gemensamt aktivitetsmönster i hjärnan hos de här personerna. Områden som hanterar signaler från kroppen hade intensiv trafik när försökspersonen trodde att masken skulle stängas. Men trots det, så ökade inte signaleringen till de områden som aktiverar kroppen för stressreaktionerna kamp och flykt.

Några tips om våra nya sidor

Här ser du en översikta över innehållet på bragee.se. Det nås via menyer, men jag lägger nu ut länkar allt eftersom. Du får nå dem genom sidkartan om du inte tar det via menyerna.

 

Sidkarta

 

Nytt och notiser

  • Tema Stress

 

Bli patient

  • Egenremiss och att komma till rehab

 

Vår rehab

Var har man ont när man söker rehab?

Män är från Mars, och på den  planeten har man ryggont. Kvinnor är från Venus, och där är plågan ont överallt. Varför det är sådana könskillnader är inte helt lätt att förstå, men en orsak är säkert att fibromyalgi med utbredd värk och ömhet är vanligare bland kvinnor, varför det oftare beskriver smärtor som varierar och upplevs i många områden. Trettisju procent av kvinnor anger sådan värk.

Det är också vanligare med värk i skuldror och axlar bland kvinnor, medan smärta i bröstrygg och ländrygg är vanligare hos män.

Nu öppnar vår rehab!

 

 

Rehabilitering vid långvarig smärta

Vi välkomnar nya patienter med långvarig värk och smärta eller utmattning.  Vi arbetar i team med läkare av olika specialitet, psykologer, fysioterapeuter, sjuksköterskor, socionomer andra. Detta kallas multimodal rehabilitering. Landstinget i Stockholms län har avtal med en handfull enheter som kan bedriva sådan verksamhet, med lite olika profil. Alla dessa kliniker förväntas liksom vår att ta emot patienter med smärta sedan mer än tre månader av uttalat slag, och i behov av specialistrehabilitering. Om man får fler patienter än vad man kan ta emot gäller vårdgarantin, d.v.s. man har rätt att efter 30 dagars väntan få komma till någon annan enhet. Man kan då också välja att stå kvar i kön till vår enhet. Om vi får fler sökande skall vi prioritera utifrån vad man svarar i frågeformulär, och vår bedömning om man klarar att delta.

Det är ett intensivt program med dagliga aktiviteter och syftet är förstås att hjälpa dig hitta ditt nya, kapabla jag, och uppfylla dina realistiska förväntningar på ökad funktion eller arbetsförmåga. 

 

Hur kommer man till oss? Kostar det något?

Genom att vi ingår i landstingets vårdval kan du komma på remiss från din läkare, men också skriva din egen remiss, som gäller på samma sätt.  Det gör du vid besök på kliniken, så vi kan svara på frågor, och få alla nödvändiga papper samtidigt.   För våra hittillsvarande patienter som behandlats på smärtspecialistmottagningen krävs också remiss från husläkare.

Det är vanlig patientavgift och frikort gäller. Gränsen för att få frikort är 1100 kronor och berättigar till fri vård i hela landstinget och i vårt program under ett år från första betalning. Eftersom vi har flera besök dagligen, kommer alla att nå denna gräns ganska omedelbart om man inte redan har frikort. Därefter är det kostnadsfritt.

 

Vilka får delta?

Mer än 100.000 människor i Stockholm insjuknar årligen i nedstämdhet, utmattning eller smärttillstånd som inte kan lindras omedelbart.  Man räknar med att 5000 av dessa behöver hjälp med rehabilitering för att återfå funktion och livskvalitet.

Man skall tillhöra Stockholms landsting och ha fyllt 18 år, samt ha smärttillstånd eller utmattning sedan mer än tre månader. Man behöver inte vara sjukskriven för att delta och man kan också vara pensionär. Man skall dock vara medveten om att det är ett omfattande program med daglig aktivitet i 8 veckor, och därefter endast enstaka uppföljningar.

 

Vad är målet?

I första hand skall programmen leda till ökad livskvalitet, mätt som mer förmåga, minskad smärta eller trötthet, i andra hand till ökad funktion och arbetsåtergång.

För oss är ditt eget individuella mål det viktigaste, och vi vill hjälpa dig att finna din styrka och nya kapabla själv.

Varför inleder ni med utredning?

Vi har lång erfarenhet av att utreda patienter med långvarig smärta och utmattning på remiss från husläkare. Vi har mött hundratals sådana patienter årligen och har sett ett stort behov av att ompröva diagnos och smärttyp med en smärtanalys grundat på fysiologisk utredning. Denna innebär att man kan behöva komplettera provtagningar och magnetkameraundersökningar, och framför allt göra olika avancerade undersökningar av nervfunktion, sensibilitet, styrka och rörlighet.  Det leder till en smärtdiagnos för bättre riktad behandling och trygghet för patienten. Ibland kan utredningen också leda till att vi föreslår helt annan handläggning än rehabilitering. Därför inleder vi med en sådan utredning om din diagnos inte är helt klarlagd tidigare. I utredningen ingår smärtanalys med känselmätningar, termografi, eventuell Magnetkameraundersökning, provtagning, skattning av aktivitet i autnoma nervsystemet och andra undersökningar.

 

Vilka behandlingar får jag?

Alla deltagare erbjuds utbildning i grupp om smärta, livsstil, motion,  sömn och flera andra ämnen.  Man deltar också i KBT (Kognitiv Beteende Terapi) i grupp, och i vårt individuellt anpassade grupprogram kan man finna metoder som passar dig som Feldenkrais, medicinsk yoga eller mindfulness. Vi visar också alla deltagare hur man kan skapa egna träningsprogram i det stora gym vi har i huset.

 

Det individuella programmet innefattar läkarkonsultationer om diagnos, läkemedel och behandling. Fysioterapeuterna kan ge behandling med OMT, mjukdelsbehandlingar och ett särskilt fysiologiskt inriktat program som vi kallar neurosomatik som syftar till att ge dig egen förmåga att kontrollera spänning och obehag.  Du kan också få individuella konsultationer hos psykolog, läkare och socionom för att reda ut dina särskilda problem. Läkare kan ge smärtbehandling om det underlättar för dig att delta i programmet, exempelvis blockader eller inställning av medicinering.  Alla patienter får tillfällen att möta sina behandlare för avstämning i team-möten.  Socionomerna hjälper dig i kontakten med arbetsgivare och myndigheter. Teamet har också regelbundet konferenser om hur det går framåt för dig personligen.

 

Hur gör jag med arbetet?

Eftersom det är ett intensivt program med ibland upp till 4-5 timmar samma dag, tror vi att de som arbetar behöver förebyggande sjukskrivning, åtminstone på deltid. Alla som behöver får hjälp med kontakt med arbetsgivare, arbetsförmedling och försäkringskassa.

 

Vad händer sedan?

Man får enstaka uppföljningsbesök efter programmet om man önskar, och vi hör av oss regelbundet för att följa hur det går för dig.  Efter avslutat program får din ordinarie läkare en sammanfattning,

 

Hur får jag kontakt med rehabkliniken?

Vi kan dessvärre på grund av landstingsregler ej kommunicera via epost. Däremot kan patienter nå oss via "Mina Vårdkontakter". Enklast når du oss pertelefon.

Vår telefon är 08-545 888 75, vi använder kösystemet TeleQ, som ger tid där vi kan ringa upp.

Vår adress är  Karlavägen 100, 115 26 STOCKHOLM.

Det finns goda kommunikationer med T-bana Karlaplan, Stombuss 4 stannar utanför porten, buss 44, 56 och 42 i närheten och det finns ett stort publikt garage i huset. Lokalerna är handikappanpassade.

 

Hur gör jag för att komma med egen remiss?

Om du hellre vill skriva en egen remiss än låta din läkare remittera dig går det utmärkt. Vi behandlar sådana remisser på precis samma sätt som läkarremisser, trots allt är det ju du som är expert på vad du har för mål och vad du har för besvär. Men vi kommer inte kunna ta emot alla patienter, utan har en resursgräns på 12 patienter i veckan. Landstinget har också strikta krav på vilka som får delta i sådan här avancerad rehabilitering. Vi vill därför att du kommer till mottagningen och får alla papper, och din egenremiss och fyller i den på plats med hjälp av oss.

 

Till slut, oavsett om vi får tillfälle att söka hjälpa dig eller ej önskas dig det bästa. Vårt program startar i början av oktober, kanske ses vi då!

Vilken rehab skall jag välja?

Den rikstäckande utvärdering av all smärtrehabilitering som görs (kallas NRS, Nationella Registret för Smärtrehabilitering) visar att våra resultat är mycket goda just för deltagare med komplicerad problematik. Faktum är att vi ligger i topp! Så chansen är stor att vi kan hjälpa också dig.

 

Vad ingår i er rehab?

Vår profil bygger på den senaste hjärnforskningen – som visar att det är hjärnan som styr smärtan. Programmet är antingen förmiddagar eller eftermiddagar under 8 veckor. Det är intensivt, av anledningen att det ger bäst resultat. De olika delarna vi jobbar med är:

1. Att bygga upp nya strukturer i hjärnan för de som förlorats på grund av långvarig stress. Det gör vi med anpassad fysisk aktivitet.

2. Särskild träning i att själv läsa av och hantera kroppens stressystem och vända den onda spiralen. Den onda spiralen, som ser ut så här: Ju mer stress, desto sämre kan hjärnan hantera smärtan. Och ju mer smärta, desto mer stress orsakar den…

3. Helhetsträning för att lära hjärnan att kommunicera lugn till kroppen, till exempel feldenkrais, yoga, basal kroppskännedom, dans.

4. Andningsträning och träning i medveten närvaro för att frigöra sig från gamla mönster, öka sitt livsutrymme och må bättre.

 

Hur lång tid tar det att bli bra igen?

En del blir bra inom 8-veckorsperioden, men de flesta behöver längre tid. Det viktiga är att du får med dig de redskap du behöver för att bygga upp ditt välfungerande igen. Vid våra ettårsuppföljningar anger påfallande många att de blivit mycket bättre under det år som gått. Så ett år kan vara ett rimligt riktmärke. Sätt det i proportion till hur länge du haft dina besvär, så kanske du tycker att det ändå är tillräckligt snabbt!

Sidor

Smärtdoktorn tipsar

Smärtläkarnas fältrop när det gäller läkemedel är "low and slow", d.v.s. börja med små doser och öka långsamt. Då bemästrar man lättare biverkningar och hittar rätt dos lättare. Inte börja med 8 tabletter Citodon om dagen, men kanske 1 eller 2.

Omvärldsnyheter

Gilla oss på Facebook

Feldenkraisövningar

På Britt Bragées blogg kan du finna många bra övningar mot smärta, ångest och oro. Här är några exempel:

Svängande höfter

Snabb ländryggrelax

Smidigare bröstrygg

Skulderövning

Här finner du också artiklar om neurosomatik och forskning om smärta, ångest och nedstämdhet.

Gå till sidan.

Användarinloggning

Annonser

Vi stöder....

Våra vänner