Villkor på hemsidorna

(Text in english below)

Senast reviderade 2015-12-31

Välkommen till Våra hemsidor, Patienttorget och Smärtguiden!

Nedan kallas alla våra hemsidor som www.bragee.se www.medect.se  www.patienttorget.se, www.smartguiden.se  www.smartforum.se,  och här kan man man bli medlem. Vi kallar dem nedan Våra Hemsidor. Vi vill att du läser denna sida innan du blir medlem, och godkänner innehållet. Vi är ledsna att det är omfattande, men det tar plats om vi korrekt skall informera om dina rättigheter och skyldigheter, till exempel att

* du skall betrakta innehållet mer som allmän information och söka individuella råd hos din läkare

* Vi ansvarar för behandlingen av personuppgifter och säkerhet på Våra Hemsidor

* Att innehållet är copyright skyddat, men du får göra personliga kopior enligt nedan

* Att vi ej lämnar ut några som helst uppgifter om Dig eller Din användning till annan, men att vi i framtiden kan komma att ha material eller sända epost som innehåller reklam eller annan information betald av myndigheter eller annonsörer

* Att du som medlem samtycker till registrering, men också att du när som helst kan avsluta detta

 

Villkor och regler för Våra Hemsidor, fastslagna 2002-11-11. Tillägg 05-02-12 Tillägg 05-10-31 och 14-03-13

Envar som använder Våra Hemsidor skall också följa de etiska regler och dessa villkor. Som medlem accepterar man dessa villkor i samband med registrering, och förbinder sig också följa de förändringar som annonseras på första sidan i hemsidan.

Denna hemsida med funktioner och information driver vi för att ge patienter, deras anhöriga, vårdpersonal och intresserade uppdaterad medicinsk information om smärttillstånd och deras behandling. Vi vill också ge annan service som information om vård, länkar, diskussionforum och en virtuell patientförening.

Våra Hemsidor finansieras för närvarande i huvudsak genom bidrag, samt med annonsintäkter och sponsorbidrag. Vi står helt fria från krav och propåer från läkemedelsindustrin, organisationer och andra påtryckningar. Vi tar också ut medlemsavgift för tillgång till alla delar av sajten. Som medlem godtar du att vi har annonsering, exempelvis i utskick, varvid vi kommer följa regler från HonCode, se nedan.

Bragee Medect AB (556582-4322), adress nedan, är ansvarig för behandlingen av de personuppgifter som behandlas på hemsidan och för säkerhet och drift i övrigt.

1. Det är viktigt för läsaren att förstå att innehållet på Våra Hemsidor inte på något sätt skall ersätta råd och behandling från din läkare eller vården, utan skall ses som allmän information som ej skall ligga till grund för egna ändringar i sådana råd och behandling. Innehållet får inte av den icke-medicinskt sakkunnige användas som underlag för diagnos, behandling eller liknande i något enskilt fall, och skall av den medicinskt sakkunnige värderas på gängse sätt och på eget ansvar. Informationen ersätter alltså aldrig ett besök hos eller råd från någon medicinskt sakkunnig. Den information som användaren får från denna hemsida täcker inte alla symtom, hälsotillstånd eller behandlingar ens inom angiven diagnos/behandlingsgrupp.

Informationen på hemsidan gör inte anspråk på att vara, och är inte fullständig. Finns det frågor rörande hälsa eller sjukdom, skall den icke medicinskt sakkunnige kontakta läkare.Våra hemsidos funktioner och information skall inte ersätta läkarkontakt eller annan kvalificerad medicinsk rådgivare vid sjukdom, olycksfall eller liknande.

Informationen är kvalitetssäkrad av läkare, men vi kan inte garantera att informationen i varje del är fullständig. Användningen av informationen sker således på användarens egen risk.

2- Allt material på webbplatserna är upphovsrättskyddat och får ej spridas eller kopieras in i annat material, säljas eller distribueras i någon form, varken i trycksaker eller webbsidor utan skriftligt tillstånd. du får dock under vissa förutsättningar göra kopior för eget bruk, nämligen om

a. du ej redigerar eller ändrar på något sätt i materialet

b. Inte tar ut avgifter för utlån av materialet

c. Informerar om upphovsrätten och tydligt anger www.patienttorget.se  eller www.bragee.se som källa.

3. Vi tar inte ansvar för någon form av skada som kan vara ett resultat, direkt eller indirekt, av användning eller felanvändning av information som finns i eller hänvisas till i våra dokument. Vi tar inte inte ansvar för innehållet i inläggen och frågor som användare publicerar på sajten, exempelvis på patientforum. Den öppna formen gör det omöjligt att ha ständig kontroll över vilka åsikter som uttrycks, varför vi inte kan göras ansvarliga för dem. I stället uppmanar vi de som finner något av innehållet anstötligt att kontakta oss, så att vi kan radera det. Vi förbehåller oss rätten att radera allt material som vi anser vara anstötligt eller kommersiellt.

Med anstötligt menas: pornografiskt, stötande, förolämpande, skadligt, kvacksalveri, odokumenterat, olagligt material eller material som i övrigt inte överensstämmer med god moral och etik.

4. Alla som bidrar med material ska uppge sitt hela namn. Det är inte tillåtet att låta någon annan skicka in material i ens eget namn. Man skall heller inte uppge andras namn i strid mot Personuppgiftslagen, så att vederbörande kan känna sig utlämnad eller ej givit samtycke.

5. Våra Hemsidor vidtar alla nödvändiga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda personuppgifter och säkra driften av hemsidan. Valet av utrustning, operativsystem, programvara och databaser har gjorts med avsikt att sträva mot system som ger fullgott skydd, dels genom inbyggda skyddsfunktioner för läs/skriv/raderings-rättigheter etc, dels krypteringsmöjligheter samt hänsyn till mjuka funktioner som lösenordshantering etc.

Vi förbehåller oss rätten att tillfälligt stänga tjänsten för service, underhåll, uppgraderingar och ändringar och svarar inte för kostnad eller skada som kan drabba användare på grund av dylika åtgärder. Användare äger inte i något fall rätt att rikta krav mot oss på grund av driftstörningar, eller för att hemsidorna varit oåtkomliga, inte fungerat tekniskt tillfredsställande, innehållit datavirus eller liknande fel.
När du besöker hemsidan registreras Ditt besök. Sådan information används också till att ge oss information om antalet besökare och vilka delar av hemsidan som besöks.

Informationen lagras i datorer placerade i en låst datahall under ansvar av vår leverantör Ballou, Karlskrona.. Systemet är skyddat på olika sätt mot sådana fel. Inget system för säkerhet är dock säkrare än vad användaren gör det till. Det är utomordentligt viktigt att man hanterar de lösenord man väljer med försiktighet, och förvarar dem oåtkomligt för andra.

6. Genom att registrera Dig som medlem på Våra Hemsidor samtycker du till att vi registrerar de uppgifter du lämnar och de frågor och annat material som du registrerar på sajten och hanterar dessa i vårt register. du godtar också att vi sänder Dig mail och post, som kan innehålla betald annons.

7. Samma regler gäller på vårt forum, d.v.s den del av Våra Hemsidor där man kan delta genom öppna meddelande på Internet, genom bloggar eller privata meddelande. Det är viktigt att iakttaga god ton, vårdat språk och följa dessa regler även i inlägg som ej kan läsas direkt av andra. Man skall också vara medveten om att det man skriver kan läsas av en mängd personer, och att även avlysta sidor kan komma att läsas av förslagna genom säkerhetsangrepp , eller genom tekniska fel .

8. Vi lämnar inte ut registeruppgifter om medlemmar till någon annan, och godtar inte att andra på något sätt använder uppgifter på Våra Hemsidor för utskick eller kontakt i någon form, och ber Dig om detta förekommer att snarast meddela oss. Det är inte tillåtet att använda uppgifter som finns på sajten, exempelvis i frågebank, för att ta kontakt med personer som uppger såna uppgifter att de kan identifieras. Det är således inte tillåtet rekrytera eller kontakta läsare på hemsidan för att engagera dessa som kunder, eller för andra kommersiella ändamål, ej heller för att rekrytera läsare till föreningar, sammanslutningar, forskningsprojekt eller annat utan uttryckligt skriftligt medgivande av ansvarig utgivare.

9. Du kan när som helst välja att upphöra som medlem, utan att ange skäl, varvid alla uppgifter om Dig tas ur våra register. Om vi registrerat medicinska råd och liknande i Ditt fall hanteras dock detta enligt journallagen, d.v.s. de kan lagras tills tillräcklig tid gått.

10. Våra Hemsidor förbehåller sig rätten att avstänga Användare från utan angivande av skäl. Vi äger rätt att avveckla Våra hemsidor och därmed avstänga Användare.

11. Om inte annat anges är samtliga kännetecken och logotyper som förekommer på denna hemsida skyddade varumärken eller varumärkesansökningar som tillhör Bragee Medect AB. Patienttorget, Medect, SmärtGuiden eller Smärtguiden är ett sådana skyddade varumärken. Inga sådana varumärken får användas utan skriftligt tillstånd från oss eller annan eventuell innehavare av ett visst varumärke.

Användaren äger inte rätt att vare sig helt eller delvis överlåta sina rättigheter eller skyldigheter enligt dessa användarvillkor. Vi äger rätt att utan Användarens samtycke, helt eller delvis överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt dessa användarvillkor till annan.

Dessa användarvillkor kan ändras  genom meddelande till Användaren via e-post eller genom meddelande på Våra Hemsidor. Det är därför viktigt att Användare upprätthåller korrekt e-postadress i sina registeruppgifer. Ändring av användarvillkoren ska meddelas senast två veckor före den dag då ändringen träder i kraft. Om Användaren inte godtar ändring av villkor skall denne säga upp sitt medlemskap till upphörande senast dagen innan ändringen träder i kraft. Sker ingen uppsägning anses Användaren ha accepterat ändringen och blir därmed bunden av de nya villkoren. Om ändring av användarvillkoren beror på ändring i lag, förordning eller myndighetsbeslut kan ändringen komma att träda i kraft omedelbart.

Svensk rätt skall äga tillämpning på dessa användarvillkor. Tvist med anledning av dessa villkor skall lösas vid svensk allmän domstol med Stockholms tingsrätt som första instans.

Ansvarig för Hemsidorna är Bragee Medect AB

Ansvarig utgivare är Dr Björn Bragée, specialist i smärtlindring,

specialist i anestesi och intensivvård
Adress: Smärtguiden, Bragee Medect AB Karlavägen 100, 115 26 Stockholm.

SmärtGuiden är en registrerad periodisk tidskrift med URN:NBN:se-2005-1

Vi följer medicinsk Internetetik och är godkända av HonCode vi följer också

EU:s regler och är utvärderade av Socialstyrelsen

 

Important information in English, conditions of use

1 The material presented within SmartGuiden.se , Patienttorget.se, Medect.se, Smartforum.se (below Our Sites) is in no way meant to be a substitute for professional medical care or attention by a qualified practitioner. It is important that users with health problems consult their doctor.

2. If you have any questions or concerns about your condition you should consult a medical doctor before starting any treatment.

The material cannot and should not be used as basis for a diagnosis or choosing a treatment

3. The documents contained within  Our Sites are presented only for informational purposes.

4. Material presented on these pages is copyrighted by Our Sites This material may not be sold or redistributed in any way without written consent of the company Bragee Medect AB, adress below.

Users are free to copy documents for personal non-profit use, provided that:

a. The document remains wholly unedited and unmodified.

b. No fee or compensation is charged for copies of or access to this information.

c. Copyright notices and this accompanying disclaimer remain attached- www.patienttorget.se must clearly be stated as a source.

5  We ares not responsible or liable for, directly or indirectly, any form of damage whatsoever resulting from the use/misuse of information contained in or implied by these documents, and cannot in any way be drawn responsible for the content on our open, interactive discussion forum. Its open nature makes it impossible to keep a constant control with the nature of opinions filed and expressed. Instead we recommend the users who find unfit contents immediately to contact us so that we can remove it. We also reserve all rights to remove all material which can be considered unfit: By this is meant pornographic, offending, defamatory, quackery, undocumented, illegal material or material that in any other way is against good moral and behaviour.

6. Anyone posting a text must state their full name and cannot transfer the right to send material in their name to any other persons. If you can not accept the conditions of use we kindly ask you to leave the site.

Responsible for the site is Bragee Medect AB

Adress: Karlavägen 100, SE- 115 26 Stockholm.

We follow the ethics and rules of Hon Code

© Copyright Bragee Medect AB

Dela med dig! Dela med dig!

Smärtdoktorn tipsar

Smärtläkarnas fältrop när det gäller läkemedel är "low and slow", d.v.s. börja med små doser och öka långsamt. Då bemästrar man lättare biverkningar och hittar rätt dos lättare. Inte börja med 8 tabletter Citodon om dagen, men kanske 1 eller 2.

Omvärldsnyheter

Gilla oss på Facebook

Feldenkraisövningar

På Britt Bragées blogg kan du finna många bra övningar mot smärta, ångest och oro. Här är några exempel:

Svängande höfter

Snabb ländryggrelax

Smidigare bröstrygg

Skulderövning

Här finner du också artiklar om neurosomatik och forskning om smärta, ångest och nedstämdhet.

Gå till sidan.

Användarinloggning

Annonser

Vi stöder....

Våra vänner